1 Pun Duha Svetoga vrati se Isus s Jordana i Duh ga odvede u pustinju. 2 Ondje ostade četrdeset dana i kušao ga đavao. Onih dana nije jeo ništa. Kad se oni dani navršiše, ogladnje. 3 Tada mu reče đavao: »Ako si Sin Božji, zapovjedi ovome kamenu da postane kruh!« 4 Isus mu odvrati: »Stoji pisano: Ne živi čovjek samo o kruhu.«
5 Tada ga odvede đavao na visoku goru, pokaza mu u tren oka sva kraljevstva svijeta 6 i reče mu: »Svu ću ovu moć i slavu dati tebi – jer je predana meni i dajem je kome hoću. 7 Ako mi se pokloniš, sve će to biti tvoje.« 8 Isus mu odvrati: »Stoji pisano:
Gospodinu, svojemu Bogu, klanjaj se
i njemu jedinomu služi!«
9 Tada ga odvede u Jeruzalem, postavi ga navrh Hrama i reče mu: »Ako si Sin Božji, baci se odavde dolje! 10 Jer stoji pisano:
Naložio je anđelima za tebe
da te čuvaju.
11 Oni će te nositi na svojim rukama,
da ne zapneš nogom o kamen.«
12 Isus mu odvrati: »Kazano je: Ne kušaj Gospodina, svoga Boga!« 13 Kad dovrši đavao sve svoje kušnje, otiđe od njega za neko vrijeme.

Evanđelje po Luki 4,1-13