18 Kad je jedanput sam molio, dok su samo njegovi učenici bili s njim, zapita ih: »Za koga me smatraju ljudi?« 19 Oni odgovoriše: »Jedni za Ivana Krstitelja, drugi za Iliju. Neki pak misle da je uskrsnuo koji od starih proroka.« 20 Tada ih upita dalje: »A za koga me vi smatrate?« Petar odgovori: »Za Božjega pomazanika.« 21 A on im strogo zapovjedi da nigdje nikome to ne kazuju.
22 Pridodade: »Sin Čovječji mora mnogo trpjeti. Bit će od starješina, svećeničkih glavara i pismoznanaca odbačen i ubijen, ali će treći dan uskrsnuti.«
23 A svima reče: »Tko hoće ići za mnom, neka sa odreče samoga sebe, neka uzme na sebe svoj križ svaki dan i neka tako ide za mnom! 24 Jer tko hoće spasiti svoj život, izgubit će ga; a tko izgubi svoj život zbog mene, spasit će ga.

Evanđelje po Luki 9,18-24