16 Jedanaestorica učenika otiđoše u Galileju na goru, kamo ih je Isus bio uputio. 17 Kad ga vidješe, pokloniše mu se. A neki posumnjaše. 18 Tada pristupi Isus k njima i reče im: »Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. 19 Zato idite i počnite činiti mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, 20 učeći ih da drže sve što sam vam zapovjedio. Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.«

Evanđelje po Mateju 28,16-20