1 U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga, i Bog bijaše Riječ.* 2 Ona bijaše u početku kod Boga. 3 Sve je po njoj postalo, i bez nje ništa nije postalo što je postalo. 4 U njoj bijaše život, i život bijaše svjetlo ljudima. 5 Svjetlo svijetli u tami; ali tama ga ne obuze. 6 Poslan bi čovjek od Boga komu bijaše ime Ivan. 7 On dođe za svjedočanstvo, da svjedoči za svjetlo, da svi vjeruju po njemu. 8 On ne bijaše svjetlo, nego da svjedoči za svjetlo. 9 Svjetlo istinito, koje prosvjetljuje svakoga čovjeka, dođe na svijet. 10 Na svijetu bijaše, svijet je po njemu postao; i svijet ga nije spoznao. 11 K svojima dođe, i njegovi ga ne primiše. 12 A svima koji ga primiše dade moć da budu djeca Božja. Onima koji vjeruju u ime njegovo, 13 koji nisu rođeni od krvi, ni od tjelesne volje, ni od muževlje volje, nego od Boga.
14 I Riječ je postala tijelom i nastanila se među nama. I vidjesmo njegovu slavu, slavu kao Jedinorođenoga od Oca, puna milosti i istine.
15 Ivan svjedoči za njega i viče: »Evo onoga za koga rekoh: Koji dolazi za mnom, preda mnom je; jer bijaše prije mene.«
16 Od njegove punine mi svi primismo milost za milošću. 17 Po Mojsiju bio je dan Zakon, po Isusu Kristu dođe milost i istina. 18 Boga nitko nikada nije vidio. Jedinorođeni koji je Bog, koji počiva u Očevu krilu, nam ga je objavio.

Evanđelje po Ivanu 1,1-18