15 Ako tvoj brat pogriješi protiv tebe, pođi i opomeni ga u četiri oka! Ako te posluša, dobio si svojega brata. 16 Ako te ne posluša, uzmi sa sobom još jednu ili dvije osobe, da se svaki spor uredi izjavom dvojice ili trojice svjedoka. 17 Ako ni njih ne posluša, kaži Crkvi! Ako li ne posluša ni Crkve, neka ti bude kao neznabožac i carinik! 18 Zaista kažem vam: Što god svežete na zemlji, bit će svezano i na nebu, i što god razriješite na zemlji, bit će razriješeno i na nebu. 19 Nadalje vam kažem: Ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zamole što mu drago, moj nebeski Otac će im dati. 20 Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, ondje sam ja među njima.«

Evanđelje po Mateju 18,15-20