21 Tada pristupi k njemu Petar i zapita: »Gospodine, ako moj brat pogriješi protiv mene, koliko puta da mu oprostim? Do sedam puta?« 22 Isus mu odgovori: »Kažem ti, ne do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.
23 Zato je kraljevstvo nebesko kao kralj koji htjede urediti račune sa svojim slugama. 24 Kad poče obračunavati, dovedoše mu jednoga, koji mu je bio dužan deset tisuća talenata. 25 A kako nije mogao platiti, zapovjedi gospodar da prodaju njega sa ženom i djecom i svim imanjem i da se tako podmiri dug. 26 Tada mu se sluga baci pred noge i zamoli: Gospodaru, imaj sa mnom strpljenja, sve ću ti platiti! 27 Gospodar se smilova sluzi, pusti ga i oprosti mu dug. 28 A kad izađe taj sluga, nađe jednoga od svojih drugova koji mu je bio dužan sto denara. Uhvati ga i poče ga daviti govoreći: Plati što si dužan! 29 Tada pred njega pade njegov drug i zamoli: Imaj strpljenja sa mnom, platit ću ti! 30 Ali on ne htjede, nego ode i dade ga baciti u tamnicu dok ne plati svojega duga. 31 Kad vidješe njegovi drugovi što se dogodi, vrlo se ozlovoljiše. Otiđoše i javiše svome gospodaru sav slučaj. 32 Tada ga dozva k sebi njegov gospodar i reče mu: Zli slugo! Sav sam ti dug oprostio jer si me molio. 33 Nisi li se i ti trebao smilovati svojemu drugu, kako sam se ja smilovao tebi? 34 Pun gnjeva predade ga njegov gospodar mučiteljima, dok ne plati sav dug. 35 Tako će i moj nebeski Otac postupati s vama ako svaki od vas ne oprosti od srca svojemu bratu.«

Evanđelje po Mateju 18,21-35