14 Dogodit će se kao čovjeku koji odluči otputovati u tuđinu. On dozva k sebi svoje sluge i predade im svoju imovinu. 15 Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, trećemu jedan, svakomu prema njegovoj sposobnosti. Tada otputova. 16 Onaj koji je bio primio pet talenata, odmah je otišao, radio je s njima i stekao još drugih pet. 17 Isto je tako stekao i onaj s dva talenta još druga dva. 18 Koji je bio primio jedan, otiđe, iskopa zemlju i sakri u nju novac svojega gospodara. 19 Poslije dugog vremena dođe natrag gospodar onih slugu i stade s njima uređivati račune. 20 Koji je bio primio pet talenata pristupi, donese sa sobom još daljnjih pet talenata i reče: Gospodaru, predao si mi pet talenata. Evo, stekao sam još daljnjih pet talenata. 21 Tada mu reče gospodar: Pravo, slugo dobri i vjerni! Nad malim si bio vjeran, zato ću te postaviti nad mnogim. Uđi u radost svoga gospodara! 22 Tada pristupi onaj s dva talenta i reče: Gospodaru, predao si mi dva talenta. Evo, stekao sam još daljnja dva talenta. 23 Tada mu reče gospodar: Pravo, slugo dobri i vjerni! Nad malim si bio vjeran, zato ću te postaviti nad mnogim. Uđi u radost svojega gospodara! 24 Napokon pristupi i onaj s jednim talentom i reče: Gospodaru, znam te, ti si čovjek tvrd. Žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. 25 Zato se pobojah, otiđoh i zakopah tvoj talent u zemlju. Ovdje imaš što je tvoje. 26 Tada mu odvrati gospodar: Zli i lijeni slugo, znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao. 27 Zato si trebao moj novac uložiti kod mjenjača, i ja bih mogao pri povratku podignuti svoje s kamatama. 28 Uzmite mu zato talent i podajte ga onome koji ima deset talenata! 29 Jer tko ima njemu će se dati i obilovat će; a tko nema njemu će se još uzeti ono što ima. 30 A nekorisnoga slugu bacite napolje u tamu! Ondje će biti jauk i škrgut zuba.

Evanđelje po Mateju 25,14-30