29 Sutradan vidje on Isusa gdje dolazi k njemu. Tada reče: »Evo Jaganjca Božjeg koji oduzima grijeh svijeta! 30 Ovo je onaj za koga sam rekao: Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom; jer je bio prije mene. 31 Ja ga nisam poznavao. Ali da se on objavi u Izraelu, došao sam ja krstiti vodom.« 32 Dalje je svjedočio Ivan: »Vidio sam Duha gdje silazi s neba kao golub i lebdi nad njim. 33 Ja ga nisam poznavao. Ali onaj koji me je poslao krstiti vodom reče mi: Na koga vidiš da silazi Duh i nad njim lebdi, to je onaj koji krsti Duhom Svetim. 34 Ja sam to vidio i zato svjedočim: Ovaj je Sin Božji.«

Evanđelje po Ivanu 1,29-34