27 Isus pođe sa svojim učenicima u mjesta kod Cezareje Filipove. Putem upita svoje učenike: »Za koga me drže ljudi?« 28 Odgovoriše mu: »Neki za Ivana Krstitelja, drugi za Iliju, drugi opet za kojega od proroka.« 29 On ih upita dalje: »A za koga me vi držite?« Petar mu odgovori: »Ti si Mesija.« 30 Tada im naloži da ni sa kim ne govore o njemu.
31 I poče ih učiti da Sin Čovječji mora mnogo trpjeti i da će od starješina, svećeničkih glavara i pismoznanaca biti odbačen i pogubljen, ali poslije tri dana da će uskrsnuti. 32 Govorio je to posve otvoreno. Tada ga uze Petar nasamo i poče ga odvraćati. 33 A on se okrenu, pogleda svoje učenike i ukori Petra rekavši: »Idi od mene, sotono! Ti ne misliš na ono što je Božje, nego na ono što je ljudsko.«
34 Tada dozva narod s učenicima i reče im: »Tko hoće mene slijediti, neka se odreče samoga sebe, neka uzme svoj križ na sebe i neka tako ide za mnom! 35 Jer tko hoće spasiti svoj život, izgubit će ga; a tko izgubi svoj život zbog mene i zbog evanđelja, spasit će ga.

Evanđelje po Marku 8,27-35